bibl44
FOUNDERS OF THE ORDER

Alexey Egorov, Evgeny Demidov, Vladimir Yaroshevsky
(eternal rest)